Obecný cintorín

OZNAM

      Obec Oponice oznamuje všetkým oprávneným osobám – príbuzným zosnulých, že hrobové miesta na cintoríne sú prepožičané na dobu 10 rokov od prvého uloženia rakvy.

    Po uplynutí 10-tich rokov treba požiadať prevádzkovateľa – Obec Oponice o predĺženie tejto doby na ďalších 10 rokov, v opačnom prípade užívacie právo na hrobové miesto zanikne. 

    Zároveň oznamujeme všetkým, že stavebné úpravy hrobových miest je možné uskutočňovať  len s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska, ktorým je Obec Oponice. Každá oprávnená osoba musí Obec Oponice požiadať o súhlas, na základe, ktorého budú môcť kamenárske firmy robiť úpravy hrobových miest.

    Bližšie informácie poskytne pracovníčka Obce Oponice, Šišková Gabriela

Pondelok:   8.00 - 18.00 hod.
Utorok:        8.00 – 16.00 hod.
Streda:        8.00 - 16.00 hod. 
Štvrtok:        nestránkový deň
Piatok:        8.00 - 14.00 hod.


Telefón: 038/5317125 


Cintorín Oponice nájdete i na internete:
www.virtualnycintorin.sk


       Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku

Obecné zastupiteľstvo obce Oponice v súlade so zákonom č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve 

s ch v a ľ u je
pre územie obce Oponice 

tento

Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku


Článok 1
Rozsah platnosti


Tento prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku / ďalej len „ Prevádzkový poriadok „ / sa vzťahuje na pohrebisko – cintorín v k.ú. Oponice a dom smútku.
Identifikačné údaje : Obec Oponice
so sídlom Obecný úrad Oponice č. 105
Oponice
IČO : 00310875

Článok 2
Prevádzkovanie pohrebiska


1.Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä :
a/ výkopové práce súvisiace s pochovaním
b/ pochovávanie,
c/ správu a údržbu pohrebiska
d/ správu a údržbu komunikácie a zelene pohrebiska,
e/ vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
f/ správu a údržbu domu smútku na pohrebisku.

2. Obec Oponice prevádzkuje pohrebisko a dom smútku - body článku 2, odst. 1, písmeno c,d,e,f, sama. Výkopovými prácami a pochovávaním článok 2, odstavec 1 písmeno a, b je poverená pohrebná služba na základe Dohody o čiastočnom prevzatí povinnosti prevádzkovateľa Oponického cintorína..


Článok 3
Rozsah služieb


Prevádzkovateľ poskytuje tieto služby :
1. Nájom domu smútku – chladiace zariadenie na dočasné uloženie ľudských pozostatkov
- obradnú sieň na vykonávanie smútočných obradov
2. Nájom hrobových miest
3. Zber a odvoz odpadu z cintorína
4. Kosenie a údržba zelených plôch , údržba chodníkov
5. Vedie evidenciu súvisiacu s prevádzkovaním pohrebiska
6. Dodávka vody a elektrickej energie

Prevádzkovateľ zabezpečil na ďalšie služby :
7. Výkopové práce , súvisiace s pochovávaním
8. Pochovávanie
pohrebnú službu na základe Dohody o čiastočnom prevzatí povinnosti prevádzkovateľa Oponického cintorína


Článok 4
Povinnosti prevádzkovateľa


1.Pohrebná služba je povinná :
a/ prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky , ak je úmrtie doložené listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystavené lekárom , ktorý vykonal prehliadku mŕtveho . Ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu ,
prevádzkovateľ pohrebiska prevezme ľudské pozostatky len s písomným súhlasom orgánu činného v trestnom konaní . Ľudské ostatky prevezme prevádzkovateľ po preukázaní splnenia podmienok uvedených v čl. 10 tohto prevádzkového poriadku,
Prevádzkovateľ je povinný:
b/ prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska,
c/ viesť evidenciu hrobových miest podľa § 21 Zk.č.470/2005 Z.z. o pohrebníctve,
d/ umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním,
e/ zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
f/ písomne informovať nájomcu o :
- skutočnosti , že uplynie lehota , za ktorú bolo nájomné zaplatené,
- dátume , ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť , ak mu je známa jeho adresa, súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku,
g/ ak zistí ,že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí stanovenej tlecej doby zotlené , tleciu dobu primerane predĺžiť a na tento účel si vyžiadať posudok úradu verejného zdravotníctva , na základe tohto posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska ,
h/ pri výpovedí zmluvy o nájme hrobového miesta postupovať v zmysle § 25 Zk.č.470/2005
Z.z. o pohrebníctve
i/ počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k hrobovému miestu a zdržať sa
akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta , okrem prípadov , keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska , písomne o takomto zásahu informovať nájomcu,
j/ vykonávať dozor nad dodržiavaním tohto poriadku
k/ zabezpečovať estetický vzhľad pohrebiska , úpravu a údržbu ciest , chodníkov , výsadbu
a udržiavanie zelene , polievanie zelene a pod.,
l/ nahlasovať požiadavku na vývoz smetných nádob umiestnených na pohrebisku
m/ starať sa o poriadok v dome smútku,
n/ zodpovedá za funkčnosť zariadení v dome smútku a na pohrebisku a ich bežnú údržbu , dezinfekciu chladiaceho zariadenia , čistotu domu smútku,
o/ starať sa o dôstojnosť hrobov zomretých osôb , ktoré patria do významného kultúrneho a spoločenského života obce v prípade , že sa o takéto hroby nemá kto starať ,
p/ otvárať a zatvárať pohrebisko v súlade s prevádzkovou dobou pohrebiska.


Článok 5
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta

1. Nájomca hrobového miesta je povinný :
a/ na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a jeho 30 cm okolia,
b/ oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebných na vedenie evidencie hrobových miest,
c/ vykonávať úpravy okolia hrobového miesta len s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.
2. Je zakázané :
a/ odkladať medzi hroby plechovky , sklenené poháre a iné predmety,
b/ v časti cintorína , určenej pre uloženie urien svojvoľne budovať ohrádky , nadstavby
pomníkov , poškodzovať trávnik sadením kvetov a pod.
3. Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky, vyzve oprávneného , aby ich v primeranej
lehote odstránil . Ak sa tak nestane , urobí prevádzkovateľ pohrebiska potrebné opatrenia na náklady porušovateľov.
4. Zvädnuté , alebo inak znehodnotené kytice , vence a iné netrvanlivé ozdoby je prevádzkovateľ pohrebiska oprávnený aj sám odstrániť.

Článok 6
Povinnosti návštevníkov pohrebiska


1.Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa primerane k piete miesta.
2. Zakázané je na pohrebisku odhadzovať odpadky , požívať alkoholické nápoje , vodiť psov ,
robiť hluk a pod.

Článok 7
Prístup na pohrebisko


1.Pohrebisko je prístupné pre verejnosť počas prevádzkovej doby , a to v nasledujúcom čase :
od apríla do októbra od 07,00 – 21,00 hod.
od novembra do marca od 08,00 – 17,00 hod.
Počas sviatkov : Všetkých svätých , Pamiatka zosnulých , Vianoce , Veľká noc je pohrebisko otvorené do 22,00 hod.
2. Každý návštevník je povinný pred určenou zatváracou hodinou pohrebisko opustiť bez osobitného upozornenia.
3. Motorovými vozidlami a inými dopravnými prostriedkami sa môže na pohrebisku vchádzať iba s písomným povolením prevádzkovateľa pohrebiska , s výnimkou zdravotne postihnutých občanov.
4. Dom smútku je pre pozostalých a verejnosť prístupný počas uloženia a vystavenia mŕtveho,
podľa požiadavky pozostalých.
5. Pre podnikateľov poskytujúcich služby na pohrebisku je pohrebisko prístupné počas otváracích hodín , na vstup na pohrebisko je potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.

Článok 8
Užívanie hrobového miesta

1.Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy . V starších prípadoch sa preukazuje právo užívať hrobové miesto evidenciou prevádzkovateľa pohrebiska , ak údaje o užívateľovi nie sú v evidencii hrobových miest zaznamenané , predloží užívateľ písomný doklad o práve užívať hrobové miesto , ak takýto doklad nevlastní , predloží čestné vyhlásenie , že má právo hrobové miesto užívať.
2. Právo užívať hrobové miesto môže s písomným súhlasom nájomcu previesť na inú osobu
iba prevádzkovateľ pohrebiska.
3. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú , nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku.
4. Nájomné je povinný nájomca hrobového miesta uhradiť , pri uložení ľudských pozostatkov
do hrobu , na celú tleciu dobu. Ďalšie nájomné , ak nie sú do hrobu uložené ľudské pozostatky, je povinný nájomca hrobového miesta uhradiť na dobu 10 rokov.
5. Nájomné je príjmom prevádzkovateľa pohrebiska , t.j. obce Oponice a slúži na financovanie nákladov spojených s prevádzkovaním pohrebiska.
6. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia , ak je dedičov viac , ten z dedičov , ktorý sa prihlási prvý.


Článok 9
Zánik práva na prenajaté miesto, zrušenie hrobu
1. Ak oprávnená osoba po uplynutí doby prepožičania hrobového miesta nepožiada o predĺženie tejto doby, prevádzkovateľ upozorní oprávnenú osobu na uplynutie doby prepožičania formou oznámenia na cintoríne na mieste na tom určenom. Ak oprávnená osoba do šiestich mesiacov od vyvesenia tohto oznámenia nezaplatí za predĺženie doby prepožičania hrobového miesta, prevádzkovateľ vyzve oprávnenú osobu doporučeným listom, aby zaplatila cenu za obnovu prenajatého miesta. Ak oprávnená osoba do 6 mesiacov od prevzatia listu nezaplatí za predĺženie doby prepožičania hrobového miesta, prevádzkovateľ môže na toto miesto vydať doklad o užívacom práve inej osobe.


Článok 10
Výkopové práce a ukladanie ľudských pozostatkov

1. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky :
a/ hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m
b/ hĺbka pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m
c/ dno musí ležať nad hladinou podzemnej vody najmenej 0,5 m
d/ bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m
e/ rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu
zasypaná skyprenou zeminou vo výške minimálne 1,2 m
Ak už jestvuje hrob a sú na ňom poklopy , na začiatku výkopových prác pozostalí vlastným pričinením odložia poklopy alebo dajú písomný súhlas , aby to urobili zamestnanci pohrebnej služby.
Spúšťanie rakvy do jamy je ručné.
Hrobári pri smútočnom obrade majú oblečenú rovnošatu : čiernu pracovnú obuv , čierne nohavice, čierne košele , čierne vesty , viazanky / v zimnom období čierne vetrovky /.
2. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe , alebo v hrobke najmenej do uplynutia tlecej doby.
3. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky , ak je ich možné uložiť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter.
4. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami . Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak , aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
5. Spopolnené ľudské pozostatky sa ukladajú na cintoríne v rade na to určenom do zeme v urne. Urna sa ukladá do zeme do betónovej schránky . Spopolnené pozostatky môžu byť uložené so súhlasom správcu cintorína a domu smútku bez ohľadu na to , v ktorom krematóriu bol mŕtvy spopolnený .
6. Telo zosnulého uložené v chladiacom zariadení sa pred konaním pohrebu vytiahne na katafalk , výzdobu rakvy zabezpečuje obstarávateľ pohrebu. Telo je vyložené na katafalku
2-6 hodín pred pohrebom /podľa klimatických podmienok/.
Po uložení rakvy do hrobu a po obrade sú ľudské pozostatky pochované do hrobu. Zamestnanci pohrebnej služby zasypú hrob a upravia okolie hrobu , aby sa dala urobiť výzdoba vencami a kvetmi.
7. Plán pohrebiska je v prílohe prevádzkového poriadku.


Článok 11
Exhumácia ľudských ostatkov

Exhumáciu ľudských ostatkov nevykonávajú zamestnanci obce Oponice , ale oprávnená organizácia , ktorú si zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady. Žiadateľ požiada o súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.


Článok 12
Práce na pohrebisku


1. Vykonávať výkopové práce , pochovávanie , stavebné úpravy hrobových miest , osádzanie lavičiek , vysádzať stromy a kry , zasahovať do jestvujúcej zelene je možné iba s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. Výrub drevín povoľuje Obec Oponice – Obecný úrad Oponice.
2. Osoby vykonávajúce tieto práce sú povinné riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska.
3. Jednoduché práce potrebné na udržiavanie hrobového miesta môže nájomca hrobového miesta vykonávať bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.
Článok 13
Stavebné úpravy hrobových miest

1. Rozmery novovybudovaných hrobových miest vrátane príslušenstva hrobu :
jednohrob : 110 x 245 cm
dvojhrob : 210 x 245 cm
trojhrob : 310 x 245 cm
detský hrob / dieťa do 6 rokov / : 80 x 140 cm
detský hrob / dieťa do 14 rokov / : 90 x 200 cm

2. Uličky medzi hrobovými miestami musia byť priechodné , najmenej 30 cm široké .
3. Predné a zadné hrany rámov hrobov musia byť v jednej priamke.
4. Na zriaďovanie hrobov , hrobiek, urnových hrobov a kolumbárií na pohrebisku nie je potrebné stavebné povolenie , alebo ohlásenie podľa osobitného predpisu. Na ich vybudovanie je potrebný písomný súhlas správcu pohrebiska.
5. Po ukončení prác je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný stavebný materiál.
6. Bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nie je možné odpredávať , odstraňovať vybudované stavby a ani iným spôsobom vykonávať zmeny. Bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nie je možné vynášať z cintorína časti náhrobkov , hrobové ozdoby a pod.


Článok 14
Dĺžka tlecej doby

1. Dĺžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobe je 10 rokov od pochovania.
2. Dĺžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobke je 20 rokov od pochovania.


Článok 15
Nakladanie s odpadkami

1. Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je povinný nájomca hrobového miesta a návštevník pohrebiska odviesť na miesto na to určené – kontajnery umiestnené pri vchodových bránach .
2. Je zakázané spaľovať odpad na pohrebisku.
3. Stavebník je povinný stavebný odpad na vlastné náklady odviesť z pohrebiska.


Článok 16
Cenník služieb

1. Nájom domu smútku :
- pri uložení zosnulého na dobu 1-24 hodín .......11,61 €/ 350,-Sk
- pri uložení zosnulého na dobu 24-48 hodín ....14,93 €/ 450,-Sk
- pri uložení zosnulého nad 48 hodín ................18,25€/ 550,-Sk


2. Nájom za hrobové miesto je :
- za prepožičanie miesta pre uloženie ľudských pozostatkov alebo ostatkov pre hrob alebo urnu v zemi , vrátane miesta pre príslušenstvo hrobu na dobu 10 rokov ........................6,63€/ 200,-Sk
- za obnovu užívacieho práva na miesto pre hrob alebo urnu , kde sú uložené ľudské ostatky na dobu 10rokov .....................6,63€/ 200,-Sk
- za prepožičanie miesta k postaveniu hrobky na dobu 10 rokov ......16,59€/ 500,-Sk
- za prepožičanie miesta pre hrob alebo urnu v zemi pre ešte žijúceho občana obce Oponice v produktívnom veku na obdobie 1 roka ....33,19€/1000,-Sk
/občan musí prevádzkovateľovi pohrebiska zaplatiť poplatok na obdobie 10 rokov naraz a dopredu , v prípade úmrtia a uloženia pozostatkov do hrobu budú sadzby vyberané ako v odseku 1 a 2 tohto bodu
- za prepožičanie miesta pre hrob alebo urnu v zemi pre ešte žijúceho občana obce Oponice v dôchodkovom veku na obdobie 1 roka ......3,31€/100,-Sk
Ak sa prepožičiava miesto pre ešte žijúceho klienta , prepožičia sa jednému klientovi len jedno miesto , max. 2 miesta /jednohrob , dvojhrob / .
Prepožičanie nového miesta pre hrob alebo urnu a na vybudovanie hrobky pre ešte žijúcich
klientov , ktorí nemajú v našej obci trvalé bydlisko sa nepovoľuje.
3. Za použitú vodu a elektrickú energiu pri stavebných prácach .....2,32€/70,-Sk


Článok 17
Sankcie

Akékoľvek porušovanie ustanovení tohto Prevádzkového poriadku je postihnuteľné ako Priestupok podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch , ak nepôjde o trestný čin.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva posudzuje porušenie zákonov a stanovuje sankcie za priestupky podľa § 30 Zk. č.470/2005 Z.z. o pohrebníctve a iné správne delikty podľa § 31 uvedeného zákona.


Článok 18
Záverečné ustanovenia

Tento prevádzkový poriadok bol schválený na 39.zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Oponiciach dňa 7.12.2006 a nadobudol účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli. Dodatok č. 1, ktorým sa zmenil Článok 16, cenník služieb bol schválený na zasadnutí OZ dňa 14.12.2007 Uznesením č. 9/2007 Regionálny úrad verejnéhozdravotníctva schválil tento Prevádzkový poriadok rozhodnutím zo dňa 22.02.2007Ján Lukniš
starosta obce v..r.Kalendár:

September 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
meniny má: Móric

Počasie na Slovensku:

Správy z okolia:

www.sme.sk