Úradná tabuľa

Pozvánka na 6. riadne zasadnutie OZ

Obec Oponice
Obecný úrad v Oponiciach, PS? 956 14


P O Z V Á N K A

Starosta obce Oponice Vás pozýva na 6.riadne zasadnutie Obecného zastupite?stva v Oponiciach, ktoré sa uskuto?ní d?a 11.01.2012 t.j. v stredu o 18.00 hod. v kultúrnom dome.


PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Vo?ba návrhovej komisie
3. Ur?enie overovate?ov zápisnice a zapisovate?a
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Prejednanie návrhu VZN ?. 1 /2012 o ur?ení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na die?a materskej školy a škol. zariadení v zria?ovate?skej pôsobnosti obce Oponice
6. Prejednanie návrhu VZN ?. 2/2012 Prevádzkový poriadok pohrebiska
7. Prejednanie plnenia rozpo?tu obce Oponice za 1. až 3. štvr?rok 2011 a návrh úpravy rozpo?tu za rok 2011
8. Prejednanie návrhu rozpo?tu na rok 2012
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver.Peter Marko v.r.
starosta obce

V Oponiciach 03.01.2012

Kalendár:

September 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
meniny má: Móric

Počasie na Slovensku:

Správy z okolia:

www.sme.sk