VZN

2011
doc VZN o trhovom mieste a poriadku č.1/2011
doc VZN č.2/2011 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku...
doc Dodatok č. 1 VZN č.3/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
doc VZN č. 3/2011 o poplatkoch za služby
doc VZN 4/2011 Prevádzkový poriadok viacúčelového športového ihriska
doc VZN 5/2011 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Oponice
Všeobecne záväzné nariadenia Obce Oponice platné na území obce Oponice.
Rok 2010
doc VZN č. 1/2010 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
doc Dodatok č. 1 k VZN č.1/2010 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.
Všeobecne záväzné nariadenia Obce Oponice platné na území obce Oponice.
Rok 2009
doc VZN č.1/2009 o odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku, spoplatňovaní spracovania odpadových vôd a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na území obce Oponice
doc VZN č.2/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe určenia a výške úhrady
doc VZN č.3/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Oponice
doc Dodatok č.1/2009 ku VZN č.2/2008 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je Obe
Všeobecne záväzné nariadenia Obce Oponice platné na území obce Oponice.
Rok 2008
doc VZN č.1/2008 o chove a držaní zvierat
doc Dodatok č.1 k VZN č.1/ 2008
Všeobecne záväzné nariadenia Obce Oponice platné na území obce Oponice.
Rok 2007
doc VZN č.1/2007 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2008 a ďalšie zdaňovacie obdobia
doc VZN č.2/2007 o miestnych daniach na území obce Oponice:dane za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje
doc VZN č.3/2007, ktorým sa zavádza na území obce Oponice miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
doc VZN č.5/2007 o poplatkoch za služby
Všeobecne záväzné nariadenia Obce Oponice platné na území obce Oponice.
Rok 2006
doc VZN č.2/2006 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

Kalendár:

September 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
meniny má: Móric

Počasie na Slovensku:

Správy z okolia:

www.sme.sk